"DET BATTER" ~ at sætte fokus.....

Social -og sundhedspolitiske emner.

Af Maxim Gaigul/shutterstock.com.

Opdateret d. 19. maj 2017.

Hvad er psykiatri?

 

I det psykiatriske regi bliver der skelnet mellem tre forskellige begreber at arbejde indenfor med de repræsentative patienter og klienter/brugere.

 

Definition på de tre begreber indenfor psykiatrien.


      Hospitalspsykiatri: Personalets opgave er her at tilbyde undersøgelse, diagnosticering

          og behandling ved de sindslidendes indlæggelse. 

          Denne form for psykiatri hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet og bliver

          udført i regionalt regi i henhold til bl.a. Psykiatriloven.


      Distriktspsykiatri: Behandlingen er tværfaglig, er tilknyttet til hospitalspsykiatrien og foregår ambulant i patientens nærmiljø

          enten i hjemmet eller i hospitalspsykiatrien, når der ikke er behov for indlæggelse, således at den sindslidende person kan få en større

          integration i sit lokalsamfund.


      Socialpsykiatri: Indsatsen tager udgangspunkt i alt det, der forekommer, når en sindslidende bliver udskrevet fra indlæggelse i

          psykiatrien til rehabilitering i at kunne klare sig i hverdagen.

          Støtten til den sindslidende qua Socialpsykiatrien omfatter alle modeller af sociale tilbud.

          Det kan f.eks. være botilbud, væresteder, støtte- kontaktordninger samt beskæftigelse.

          Socialpsykiatri hører ind under Socialministeriet og udførelsen af denne er i et regionalt -og kommunalt regi i henhold til Serviceloven og

          Aktivloven mfl.

Min konklusion er, at vi bliver nødt til at værne om denne adskillelse mellem den sundhedsfaglige hospitalspsykiatri og den socialfaglige socialpsykiatri - en adskillelse - som langtfra alle andre lande praktiserer.

Socialpsykiatrien handler om menneskers udvikling og ikke diagnoser, som skal behandles.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Opdateret d. 1. december 2016.